Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Asserbo Vandværk a.m.b.a.
Frederiksværkvej 59, Skærød 
3200 Helsinge
CVR.nr. 31807220

Telefon 47 74 57 01

Email: info@asserbovand.dk

Kontortid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Laila Beck Sørensen
Lone Maack

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon 29 47 24 49

Formand:
Klaus Petersen

klaus.petersen@mail.dk

Vandkvalitet Minimer

            
I Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11/12/2007 er fastlagt hvilke og hvor mange vandanalyser, som vandværker af vores størrelse skal foretage.

Vandværket og bestyrelsen følger og vurderer nøje alle analyserede vandprøver for også i fremtiden at sikre vores høje drikkevandkvalitet.

Asserbo Vandværks analyseprogram ser således ud:

 

Måned

Hyppighed

Kontrol metode

Januar

Hvert år

Begrænset kontrol - hos en forbruger

Marts

Hvert 4. år

2014, 2018, 2022 etc.

Boringskontrol af vores tre indvindings boringer i 2014

DGU 186.443        DGU186.534        DGU 186.536

April

Hvert år

Normal kontrol – på vandværket

April

Hvert 3. år

Kontrol af uorganiske sporstoffer – på ledningsnet

Juli

Hvert år

Begrænset kontrol – på ledningsnet

Oktober

Hvert år

Udvidet kontrol – på vandværket

Oktober

Hvert 2. år

Kontrol af organiske mikroforureninger og metan

På vandværket

 

Ved at klikke på linkene i tabellen fås de sidste nye analyser.

Alle de til GEUS indberettede analyser kan også ses her:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83228

Det er et privat vandanalytisk laboratorium, der udtager vandprøverne og analyserer dem for Asserbo Vandværk. Hverken vandværk eller bestyrelse ved på hvilke datoer vandprøverne udtages. Dette betyder, at der i forbindelse med vedligeholdelse af fx vandværk eller ledningsnet, kan forekomme kortvarige forhøjelser af nogle af de analyserede parametre, fx indholdet af opløst jern. I sådanne tilfælde udtages der efterfølgende en ny vandprøve og forklaringen på en eventuel overskridelse findes og beskrives. 

I den senere tid har der i medierne været en del fokus på overskridelser af coliforme bakterier i vandværker i Danmark.

De coliforme bakterier er indikatorparametere for, at der kan forekomme farlige og måske patogene bakterier. Da coliforme bakterier forekommer overalt i vores miljø, fx i rodzonen, på taphaner m.m. vil der generelt kunne forekomme enkelte vandprøver fra vandværkerne i Danmark med disse bakterier. I langt de fleste tilfælde vil efterfølgende vandprøver dog vise en god kvalitet.

I vores vandværk har vi i nyere tid kun oplevet en analyse med overskridelse i forbindelse med vedligeholdelse af værket i skoven. Da vores boringer ligger i skoven, langt fra bakterielle forureningskilder, er risikoen for bakteriel forurening af vores boringer heldigvis meget, meget lille.

Boringskontrol

Der foretages også boringskontrol af råvandet fra vores indvindingsboringer. To af boringerne har tidligere væretmed i et grundvandsmoniteringsprogram, men der udtages ikke længere vandprøver i den forbindelse.

Der eksisterer i dag lange analyse tidsserier som viser den kemiske sammensætning af vores vand, og disse analyser findes på http://www.geus.dk/ -> 240.000 boringer tilgængelige på nettet. Man kan her finde vores tre indvindingsboringer, der har følgende DGUnumre: DGUnr 186. 443, DGUnr 186. 534, DGUnr 186. 536, ligesom man kan finde oplysninger om vandprøver udtaget fra ledningsnettet.

 

30.10.2015

 

 

 Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation