Log ind   |  
Drift og Administration Minimer

Asserbo Vandværk a.m.b.a.
Tvede Linds Vej 29
3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 31807220

Telefon 47 74 57 01
Telefonen er tilgængelig døgnet rundt

Email: info@asserbovand.dk

Administration:
administrator Marie Nervø Sørensen

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Drift:
driftsleder Christian Bagger

Telefontid:
Mandag - torsdag, kl. 8.00 - 16.00

Fredag, kl. 8.00 - 12.00

Bestyrelsesformand:
Klaus Petersen
E-mail: klaus.petersen@mail.dk

 

Vandkvalitet Minimer

                 
I Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1147 af 24.10.2017 er fastlagt hvilke og hvor mange vandanalyser, som vandværker af vores størrelse skal foretage.

Vandværket og bestyrelsen følger og vurderer nøje alle analyserede vandprøver for også i fremtiden at sikre vores høje drikkevandkvalitet.

Asserbo Vandværks nye analyseprogram gældende fra 1.1.2018 ser således ud:

Måned

Hyppighed

Kontrol metode

Februar

Hvert år

Udvidet kontrol på vandværket

April

Hvert år

Begrænset kontrol hos forbrugerKontrol uden skyl og kontrol med skyl

Maj

Hvert år

Normal kontrol på vandværket

Juni

Hvert år

Begrænset kontrol hos forbrugerKontrol uden skyl og kontrol med skyl

August

Hvert år

Udvidet kontrol på vandværket

Oktober

Hvert år

Begrænset kontrol hos forbrugerKontrol uden skyl og kontrol med skyl

November

Hvert år

Normal kontrol på vandværket

December

Hvert år

Kontrol af  sporstoffer på ledningsnettet Kontrol uden skyl og kontrol med skyl

Boringskontrol udføres hvert 4. år (2018, 2022, 2026 etc.)

Boring

Kontrol

Kontrol metode

DGU 186.443

2018

Boringskontrol i indvindingsboring

DGU 186.534

2018

Boringskontrol i indvindingsboring

DGU 186.536

2018

Boringskontrol i indvindingsboring

 

Asserbo Vandværks tidligere analyseprogram (før 1.1.2018) ser således ud: 

Måned

Hyppighed

Kontrol metode

Januar

Hvert år

Begrænset kontrol - hos en forbruger

Marts

Hvert 4. år

2018, 2022 etc.

Boringskontrol af vores tre indvindings boringer i 2018

DGU 186.443        DGU186.534        DGU 186.536

April

Hvert år

Normal kontrol – på vandværket

April

Hvert 3. år

Kontrol af uorganiske sporstoffer – på ledningsnet

Juli

Hvert år

Begrænset kontrol – på ledningsnet

Oktober

Hvert år

Udvidet kontrol – på vandværket

Oktober

Hvert 2. år

Kontrol af organiske mikroforureninger og metan

På vandværket

 

Ved at klikke på linkene i tabellen fås de sidste nye analyser.

Alle de til GEUS indberettede analyser kan også ses her:

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83228

Det er et privat vandanalytisk laboratorium, der udtager vandprøverne og analyserer dem for Asserbo Vandværk. Hverken vandværk eller bestyrelse ved på hvilke datoer vandprøverne udtages. Dette betyder, at der i forbindelse med vedligeholdelse af fx vandværk eller ledningsnet, kan forekomme kortvarige forhøjelser af nogle af de analyserede parametre, fx indholdet af opløst jern. I sådanne tilfælde udtages der efterfølgende en ny vandprøve og forklaringen på en eventuel overskridelse findes og beskrives. 

I den senere tid har der i medierne været en del fokus på overskridelser af coliforme bakterier i vandværker i Danmark.

De coliforme bakterier er indikatorparametere for, at der kan forekomme farlige og måske patogene bakterier. Da coliforme bakterier forekommer overalt i vores miljø, fx i rodzonen, på taphaner m.m. vil der generelt kunne forekomme enkelte vandprøver fra vandværkerne i Danmark med disse bakterier. I langt de fleste tilfælde vil efterfølgende vandprøver dog vise en god kvalitet.

I vores vandværk har vi i nyere tid kun oplevet en analyse med overskridelse i forbindelse med vedligeholdelse af værket i skoven. Da vores boringer ligger i skoven, langt fra bakterielle forureningskilder, er risikoen for bakteriel forurening af vores boringer heldigvis meget, meget lille.

Boringskontrol

Der foretages også boringskontrol af råvandet fra vores indvindingsboringer. To af boringerne har tidligere været med i et grundvandsmoniteringsprogram, men der udtages ikke længere vandprøver i den forbindelse.

Der eksisterer i dag lange analyse tidsserier som viser den kemiske sammensætning af vores vand, og disse analyser findes på http://www.geus.dk/ -> 240.000 boringer tilgængelige på nettet. Man kan her finde vores tre indvindingsboringer, der har følgende DGUnumre: DGUnr 186. 443, DGUnr 186. 534, DGUnr 186. 536, ligesom man kan finde oplysninger om vandprøver udtaget fra ledningsnettet.

 

31.05.2018

 

 

 Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation